ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاردار ملک

لغت‌نامه دهخدا

چاردار ملک . [ رِ م ُ ] (اِخ ) چهار شهر خراسان که مورد هجوم غزان قرارگرفت و ویران شد و عبارت بودند از مرو و بلخ و هرات و نیشابور.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ