ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چارحرفی

لغت‌نامه دهخدا

چارحرفی .[ ح َ ] (ص نسبی ) کلمه ای که دارای چهار حرف باشد. هرکلمه ای که چارحرف از حروف الفباء در آن باشد. کلمه ٔچارحرفی از قبیل : مادر، بابا، جهان ، زانو و غیره .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ