ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکرنمای

لغت‌نامه دهخدا

پیکرنمای . [ پ َ ک َ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) نماینده و نشان دهنده ٔ پیکر :
چو پیکر برانگیخت پیکرنمای
شه از پیش پیکر تهی کرد جای .

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ