ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکان نشان

لغت‌نامه دهخدا

پیکان نشان . [ پ َ / پ ِ کان ْ، ن ِ ] (نف مرکب ) نشاننده ٔ پیکان . تیری که پیکان خود درتن مردم نشانده بود. (آنندراج ). || (ن مف مرکب ) پیکان نشانده بر او. دارای پیکان :
ز بس خسته ٔ تیر پیکان نشان
شده آبله دست پیکان کشان .

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ