ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکارد

لغت‌نامه دهخدا

پیکارد. (اِخ ) اِمیل . ریاضی دان فرانسوی مولد پاریس (1858-1941 م .) عضو فرهنگستان علوم و فرهنگستان فرانسه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ