ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیچانیده

لغت‌نامه دهخدا

پیچانیده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) نعت مفعولی از پیچانیدن . رجوع به پیچانیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ