ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیچانده

لغت‌نامه دهخدا

پیچانده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) نعت مفعولی از پیچاندن . تافته . خمانیده . تابیده . بگردانیده . بپیچیده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ