ترجمه مقاله

پیومبینو

لغت‌نامه دهخدا

پیومبینو. [ یُم ْ ن ُ ] (اِخ ) دریاچه ای است در پنجهزارگزی شمال شرقی قصبه ٔ پیومبینو دارای پنجهزار گز طول و پنجهزار گز عرض . از یک مجرای انتهائی بدریا وارد میشود. (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقاله