ترجمه مقاله

پیومبینو

لغت‌نامه دهخدا

پیومبینو. [ یُم ْ ن ُ ] (اِخ ) نام قصبه ٔ کوچکی است در خطه ٔ توسکانا از ایتالیا، در ایالت پیزه ، و روبروی جزیره ٔ البه (الب ) در ساحل دریا و بوسیله ٔ تنگه ٔ پیومبینو از جزیره ٔ مذکور جدا گشته است . (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقاله