ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیش قلعه

لغت‌نامه دهخدا

پیش قلعه . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) مرکز دهستان مانه ٔ بخش مانه ٔشهرستان بجنورد واقع در 20 هزارگزی شمال باختری بجنورد و 2 هزار گز جنوب مالرو عمومی محمد آباد به دشتک . جلگه ، گرمسیر، دارای 1105 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ اترک محصول آنجا غلات و تریاک و میوه جات . شغل اهالی آن زراعت و قالیچه بافی ، راه آنجا مالروست و 3 باب دکان و دبستان دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ