ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیرکاشان

لغت‌نامه دهخدا

پیرکاشان . (اِخ ) دهی از دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه واقع در هفت هزارگزی جنوب خاوری مرزبانی ،کنار راه مرزبانی به کندوله . کوهستانی ، سردسیر، دارای 470 تن سکنه . آب آن از چشمه و قنات . محصول آنجا غلات آبی و دیمی توتون و لبنیات و مختصری قلمستان . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است و تابستان از زرین اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ