ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیروز

لغت‌نامه دهخدا

پیروز. (اِخ ) پادشاه ایران پسر یزدگرد و نواده ٔ بهرام گور. رجوع به فیروز شود :
ازین آگهی سوی پیروز رفت
هیونی برافکند پیروز تفت .

فردوسی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ