ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیرمحمد تیموری

لغت‌نامه دهخدا

پیرمحمد تیموری . [ م ُ ح َم ْ م َ دِ ت َ ] (اِخ ) رجوع به پیرمحمدبن جهانگیربن امیرتیمور شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ