ترجمه مقاله

پیرعمر

لغت‌نامه دهخدا

پیرعمر. [ ع ُ م َ ] (اِخ ) موضعی بشمال شهرزور.
ترجمه مقاله