ترجمه مقاله

پیرعمر نخجیربان

لغت‌نامه دهخدا

پیرعمر نخجیربان . [ ع ُ م َ رِ ن َ ] (اِخ ) (مزار...) مزار و موضعی به صحرای مرید. (حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 481).
ترجمه مقاله