ترجمه مقاله

پیرعمر نخجوانی

لغت‌نامه دهخدا

پیرعمر نخجوانی . [ ع ُ م َ رِ ن َ ج َ ] (اِخ ) (مزار...) مزار و موضعی به نخجوان . (حبیب السیرچ خیام ج 3 ص 247) (ذیل جامعالتواریخ رشیدی ص 224).
ترجمه مقاله