ترجمه مقاله

پیربست

لغت‌نامه دهخدا

پیربست . [ ب ُ] (اِخ ) دهی جزء دهستان حومه ٔ بخش کوچصفهان شهرستان رشت . واقع در 5هزارگزی خاور کوچصفهان سر راه شوسه . جلگه ، معتدل ، مرطوب . دارای 797 تن سکنه . آب آن از نهر توشاجوب از سفیدرود. محصول آنجا برنج و ابریشم و صیفی کاری . شغل اهالی زراعت و مکاری . بازار لولمان در اراضی این آبادی واقع است و روزهای یکشنبه و چهارشنبه بازار عمومی دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقاله