ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیربز

لغت‌نامه دهخدا

پیربز. [ ب ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان مانه ٔ بخش مانه ٔ شهرستان بجنورد واقع در 30هزارگزی شمال خاوری مانه و 11هزارگزی باختر شوسه ٔ عمومی بجنورد به حصارچه . دامنه ، معتدل . دارای 335 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات و تریاک و بنشن . شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ