ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیربداق سلطان

لغت‌نامه دهخدا

پیربداق سلطان . [ ب ُ س ُ ] (اِخ ) برادر مصطفی خان از خوانین اوزبک . پیربداق بدیعالجمال خواهر سلطان حسین بایقرا را بزنی گرفت . رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 123 و 124 و 177 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ