ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیراهن خواب

لغت‌نامه دهخدا

پیراهن خواب . [ هََ ن ِ خوا /خا ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جامه ٔ خاص خفتن . شبی . (برهان ). جامه ٔ شب . || پیراهن زیر زنان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ