ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوم

لغت‌نامه دهخدا

پوم . (اِخ ) دهی از دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت ، واقع در 150 هزارگزی جنوب کهنوج سر راه مالرو انگهران به میناب . کوهستانی گرمسیر. دارای 200 تن سکنه . آب آن از رودخانه . محصول آنجا غلات و خرما. شغل اهالی زراعت و راه مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ