ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پومریوم

لغت‌نامه دهخدا

پومریوم . [ پ ُ م ِ ] (اِخ ) نام جاده ای بعرض 166 پا که گرداگرد شهر روم ساخته بودند و فی الحقیقة حدّ مقدس شهر مزبور بود. پومریوم را چندین نفر از سران روم مانند رومولوس و سرویوس تولیوس و اگوستوس و کلودیوس و امثال آنان از محل نخستین فراتر بردند و بنابر اصول مذهبی تغییر پومریوم جزبواسطه ٔ کسانی که روم را بعظمت رسانده بودند امکان پذیر نبود. (ترجمه ٔ تمدن قدیم فوستل دکولانژ ص 467).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ