ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوشیده حالی

لغت‌نامه دهخدا

پوشیده حالی . [ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) چگونگی پوشیده حال :
نیست ازبی جوهری پوشیده حالیهای من
آسمان چون تیغ در زیر سپر دارد مرا.

صائب (از آنندراج ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ