ترجمه مقاله

پور مغان

لغت‌نامه دهخدا

پور مغان . [ رِ م ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مغبچه . فرزند مغان :
می که پیر مغان ز دست نهاد
جز بپور مغان نشاید داد.

نظامی .


ترجمه مقاله