ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوریان

لغت‌نامه دهخدا

پوریان . (اِخ ) نام شهر پور. و پور رای کنّوج (قنوج ) است . (انجمن آرای ناصری ). صاحب برهان این نام را بر متوطنان شهر کنوج اطلاق کرده است ، چه پور نام رای شهر کنوج نیز هست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ