ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوران

لغت‌نامه دهخدا

پوران . (اِ) جمع پور. پسران . || خلیفه . جانشین . || یادگار. (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ