ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوران

لغت‌نامه دهخدا

پوران . (اِخ ) نام شهر کنوج (قنوج ). (جهانگیری ). فوران . (رشیدی ). رجوع به پور و رجوع به پورا شود. || دهی است بخراسان . (رشیدی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ