ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوران

لغت‌نامه دهخدا

پوران . (اِخ ) ملکه ٔ ایران . رجوع به پوراندخت و رجوع به بوران شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ