ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پهلوآکنده

لغت‌نامه دهخدا

پهلوآکنده . [ پ َ ک َ دَ/ دِ ] (ن مف مرکب ) فربه شده . آکنده پهلو :
چریده دیولاخ آکنده پهلو
بتن فربه میان چون موی لاغر.

عنصری .


رجوع به آکندن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ