ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پلید زادگی

لغت‌نامه دهخدا

پلید زادگی . [ پ َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) ناپاکزادگی :
اندر پلیدزادگی و پاک زادگی
تو چغز حوض گلخن و من شیم کوثرم .

سوزنی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ