ترجمه مقاله

پسکادر

لغت‌نامه دهخدا

پسکادر. [ پ ِ دُ ] (اِخ ) نام گنگباری به مغرب فُرمز که فرانسویان آنرا در 1885 م . اشغال کردند و از 1895 م . ژاپون آن را بتصرف آورد و دارای 54 هزار تن سکنه است .
ترجمه مقاله