ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پریچهر

لغت‌نامه دهخدا

پریچهر. [ پ َ چ ِ ] (ص مرکب ) که چهره و سیمای پری دارد. پریچهره . پریروی :
پریچهر هرچ اوفتادش بدست
همه در سر و مغز خواجه شکست .

(بوستان ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ