ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرگهر

لغت‌نامه دهخدا

پرگهر. [ پ ُ گ ُ هََ ] (ص مرکب ) پرگوهر. || صاحب گوهری نیک . صاحب اصلی بزرگ :
سپهبد چنین گفت با بخردان
که ای نامور پرگهر موبدان .

فردوسی .


هر آن عشق یوسف که زین پیشتر
بد اندر دل آن بت پرهنر
سبک جملگی جمع شد سربسر
میان دل یوسف پرگهر.

شمسی (یوسف و زلیخا).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ