ترجمه مقاله

پرنیش

لغت‌نامه دهخدا

پرنیش . [ پ َ ] () کلمه ای مجعول با شاهدی از شاعری مجعولتر در فرهنگ شعوری .
ترجمه مقاله