ترجمه مقاله

پرنمایش

لغت‌نامه دهخدا

پرنمایش . [ پ ُ ن ُ / ن ِ / ن َ ی ِ ] (ص مرکب ) با ظاهری فریبنده :
همه آزمایش همه پرنمایش
همه پردرایش چو گرگ طرازی (؟).

(از تاریخ بیهقی ).


ترجمه مقاله