ترجمه مقاله

پرعمر

لغت‌نامه دهخدا

پرعمر. [ پ ُ ع ُ ] (ص مرکب ) که عمر بسیار کرده است . که زندگانی دراز کند.
ترجمه مقاله