ترجمه مقاله

پرعمری

لغت‌نامه دهخدا

پرعمری . [ پ ُ ع ُ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی آنکه پرعمر باشد. مقابل کم عمری .
ترجمه مقاله