ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرعشوه

لغت‌نامه دهخدا

پرعشوه . [ پ ُ ع ِ وَ / وِ ] (ص مرکب ) که بسیار فریبندگی و تسویف آرد. پرفریب . بسیار فریبنده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ