ترجمه مقاله

پرطاس

لغت‌نامه دهخدا

پرطاس . [ پ ُ ] (اِ) جنسی از موئینه باشد همچو سنجاب و قاقم و بضم اول هم آمده است . (تتمه ٔ برهان ). جامه ای که از پوست روباه پرطاسی دوزند. نوعی از پوستین روباه که از ملک پرطاس پیدا شود. (غیاث اللغات ). رجوع به فقره ٔ قبل شود.
ترجمه مقاله