ترجمه مقاله

پرطاس

لغت‌نامه دهخدا

پرطاس . [ پ ُ ] (اِخ ) نام ولایتی است ازحدود روس ... برطاس . و در قاموس نوشته : نام قومی است که رنگ موشان سرخ باشد. (غیاث اللغات ) :
دگر گرگ پرطاس را نشکرم
ز پرطاسی روس روبه ترم .

نظامی .


رجوع به برطاس شود.
ترجمه مقاله