ترجمه مقاله

پرزیوند

لغت‌نامه دهخدا

پرزیوند. [ پ ُ وَ ] (ص ) بمعنی صریح باشد که در مقابل رَمز و ایماست . (برهان ). شاهدی برای این کلمه و معنی آن بدست نیامد و مجعول مینماید.
ترجمه مقاله