ترجمه مقاله

پردو

لغت‌نامه دهخدا

پردو. [ پ ُ دَ ] (ص مرکب )بسیاردونده . نیک دونده . مقابل کم دو: کم خور و پردو.
ترجمه مقاله