ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرخوارگی

لغت‌نامه دهخدا

پرخوارگی . [ پ ُ خوا / خا رَ / رِ ](حامص مرکب ) شکمخوارگی . شکم پرستی . اَکولی . پرخوری . پرخواری . شِکموئی . شکم گندگی . گران خواری . گلوبندگی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ