ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرخاصیت

لغت‌نامه دهخدا

پرخاصیت . [ پ ُ ی َ ] (ص مرکب ) که خاصیت بسیار دارد. مفید. سودمند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ