ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پجنگ

لغت‌نامه دهخدا

پجنگ . [ پ ِ ج ِ ن ِ ](اِخ ) یا نوگای . نام قبایلی میان دره های آرال و یمبا. و رجوع به پچنگ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ