ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاکیزه پاسخ

لغت‌نامه دهخدا

پاکیزه پاسخ . [ زَ / زِ س ُ ] (ص مرکب ) نیکوجواب :
شنیدم که بر شاه فرخ بود
که دستور پاکیزه پاسخ بود.

ابوشکور.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ