ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پالگیر

لغت‌نامه دهخدا

پالگیر. (اِخ ) نام قومی است در ملک دکن . (غیاث اللغات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ