ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پار

لغت‌نامه دهخدا

پار. (ص ) پاره ؛ ماه پار، ماه پاره . || دریده :
دین زردشت آشکار شده
پرده ٔ رحم پارپار شده .

سنائی .


زینت باغ بیشتر گردد
چون گل سرخ جامه پار کند
پیش دانا زبان شدت دی
قصه ٔ راحت بهار کند.

عمادی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ