ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پارسال

لغت‌نامه دهخدا

پارسال . (اِ مرکب ) عام ِ اوّل . پار. سال گذشته . عام ماضی . و رجوع به پار... شود :
گر دگرگون بود حالت پارسال
چونکه دیگر گشت باز امسال حال .

ناصرخسرو.


- امثال :
پارسال دوست امسال آشنا .
چونکه آید سال نو گوئی دریغ از پارسال .
سال به سال دریغ از پارسال .
رجوع به امثال و حکم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ