ترجمه مقاله

وقتیه

لغت‌نامه دهخدا

وقتیه . [ وَ تی ی َ ] (ع ص نسبی ) مؤنث وقتی ّ.
ترجمه مقاله